15 Σεπ 2011

Αναγνώριση πλασματικών ετών προϋπηρεσίας για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ

Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα, στους απασχολούμενους στα ΜΜΕ, υποβολή ς αιτήσεων για την εξαγορά έως και τριών (3) πλασματικών χρόνων ασφάλισης για απασχόληση για την οποία δεν έχει υπάρξει ασφάλιση.
Η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20), είναι η 4 η Φεβρουαρίου 2012.

Η εγκύκλιος του υπουργού Γ. Κουτρουμάνη (18/8/2011) προβλέπει ότι δικαίωμα εξαγοράς έχουν όλοι οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι στους τομείς του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης , του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης).

Χρήση μπορούν να κάνουν και όσοι έχουν αναγνωρίσει στο παρελθόν λιγότερα από 3 έτη έως τη συμπλήρωση 3 ετών.

Όσοι επηρεάζονται από τις αυξήσεις των ορίων του νέου Ασφαλιστικού, από 1/1/2011, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν (μαζί με τα άλλα πλασματικά χρόνια που ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους) πάνω από 4 έτη το 2011, τα 5 το 2012, τα 6 το 2013 και τα 7 εφόσον θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2014 και μετά.

Η ΕΞΑΓΟΡΑ

Η εξαγορά για τους ασφαλισμένους του ΤΣΠΕΑΘ υπολογίζεται με ποσοστό 16% στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης για κάθε μήνα αναγνωριζόμενης ασφάλισης.
Για τους ασφαλισμένους του ΤΑΙΣΥΤ η εισφορά είναι 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλάσιου του ημερομίσθιου τ ου ανειδίκευτου εργάτη και 4% για το επικουρικό.

Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρείς μήνες είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με τους μήνες ασφάλισης που αναγνωρίζονται και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 36.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 (παρ. 2-6) του ν. 3996/2011 .

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170 Α δημοσιεύθηκε ο ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 41 παρ. 2-6 του οποίου συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους των Τομέων Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. Για την άμεση ενημέρωσή σας, με σκοπό την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Άρθρο 41 παρ. 2-6 Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 41 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α) παρέχεται στην κατηγορία των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ), η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης για απασχόλησή τους για την οποία υφίστατο υποχρέωση ασφάλισης στους Τομείς αυτούς αλλά δεν πραγματοποιήθηκε.

Πεδίο εφαρμογής: Χρήση των ανωτέρω διατάξεων έχουν δικαίωμα να κάνουν όλοι οι μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένοι των ανωτέρω Τομέων (παλαιοί ασφαλισμένοι), ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στους οικείους Τομείς του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία έτη συνολικά κατ' ανώτατο όριο.

Ο εν λόγω περιορισμός αφορά τόσο τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις ισχύουσες μέχρι 31-12-2010 προϋποθέσεις όσο και εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2011 με αυξημένες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπως διαμορφώνονται και ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3863/2010, όπως αναλυτικά διευκρινίζεται ακολούθως.

Υπογραμμίζεται ότι για τα χρονικά διαστήματα, των οποίων ζητείται η αναγνώριση, δεν θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί ασφάλιση σε άλλο Τομέα του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Ειδικότερα:

Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρέχεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, συντάκτη ή του υπαλλήλου, εφόσον βεβαίως για την απασχόλησή τους αυτή υφίστατο υποχρέωση ασφάλισης στον Τομέα και δεν πραγματοποιήθηκε.
Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης που συμπίπτει με τον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Από τον χρόνο αυτό εξαιρείται ο χρόνος σε άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης κατά το διάστημα που παρείχαν εξαρτημένη εργασία σε ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του Καταστατικού του Τομέα και όφειλαν να είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα κατά τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Επίσης χρήση των εν λόγω διατάξεων μπορεί να κάνουν και όσοι από τους ανωτέρω ασφαλισμένους έχουν αναγνωρίσει στο παρελθόν με παλαιότερες ρυθμίσεις λιγότερα από τρία έτη ασφάλισης και πλέον έχουν το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τον χρόνο ασφάλισης που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των τριών ετών.

Τρόπος εξαγοράς:

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου στον Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πραγματοποιείται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 15% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ γίνεται με την καταβολή εισφοράς 4 % για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα και υπολογίζεται επί του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ πραγματοποιείται με καταβολή εισφοράς που ανέρχεται σε ποσοστό 16 % για κάθε μήνα αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης και υπολογίζεται στις συνολικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης, οι οποίες όμως αποδοχές δεν μπορούν να είναι κατώτερες του 50πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχει διαμορφωθεί κατά το μήνα υποβολής της αίτησης.

Διαδικασία εξαγοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Δ/νση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται:

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει ασφαλισθεί σε άλλο Τομέα του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που πρόκειται να αναγνωρίσει/εξαγοράσει.
Σχετική βεβαίωση εργοδότη, ή πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών και αποδοχών ή δικαστική απόφαση ή στοιχεία αποδεικτικά της άσκησης ή της διακοπής του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, (όπως π.χ. βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ή της οικείας Συνδικαλιστικής Ένωσης, εκδοθέντα φύλλα εφημερίδων ή περιοδικών κ.α.).

Η ακρίβεια των στοιχείων αυτών ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου και σε περίπτωση ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης ή ανακριβών βεβαιώσεων, ακυρώνεται η αναγνώριση του χρόνου, χωρίς να επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα ποσά για την εξαγορά του.

Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης για αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, είτε σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ίσες με τους μήνες ασφάλισης που αναγνωρίζονται και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 36. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης αναγνώρισης και καθυστέρηση καταβολής της επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη
Σε κάθε περίπτωση το συνταξιοδοτικό δικαίωμα γεννάται και η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα μετά την πλήρη εξόφληση του προκύπτοντος ποσού εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου.

Περιορισμοί του αναγνωριζόμενου χρονικού διαστήματος - Επισημαίνεται ότι το ανώτατο όριο χρονικού διαστήματος των τριών ετών που είναι δυνατόν να αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν /2011, ισχύει για ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31-12-2010, όπως και για αυτούς που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και εφεξής με προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που δεν τροποποιούνται από άρθρο 10 του Ν. 3863/2010.

Αντιθέτως όσα από τα πρόσωπα που έχουν σχετικό δικαίωμα αναγνώρισης θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, υφίστανται περιορισμοί στο σύνολο των χρόνων που είναι δυνατόν να αναγνωρίσουν.

Στις περιπτώσεις των ανωτέρω προσώπων, το σύνολο των αναγνωρισθέντων ή αναγνωριζόμενων χρόνων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναγνώρισης του παρόντος, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει:

Τα τέσσερα (4) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από το έτος 2011
Τα πέντε (5) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από το έτος 2012
Τα έξι (6) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από το έτος 2013
Τα επτά (7) έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που διαμορφώνονται και ισχύουν από το έτος 2014 και εφεξής. »

14 Σεπ 2011

Απολύθηκε μετά απο 22 χρόνια επειδή δεν υπέγραψε ατομική σύμβαση


Ατομικές συμβάσεις και στο Mega, λοιπόν;

Κι όποιος δεν υπογράφει;

Όποιος δεν υπογράφει, φεύγει.

Κάπως έτσι φαίνεται, ενημερώθηκε και η Δήμητρα Σωτηριάδου, συντάκτρια υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκ των δημοσιογράφων που μπήκαν στο Mega με τις… μοκέτες που λέει ο λόγος, ότι η συνεργασία της με το κανάλι έλαβε τέλος.
Η δημοσιογράφος, ό,τι είχε επιστρέψει από την άδεια της και ενημερώθηκε ότι πρέπει να πράξει τα… δέοντα, όμως προτίμησε να αρνηθεί. Αν και, όπως λέγεται, της προτάθηκε και η εναλλακτική της παραίτησης για να τύχει καλύτερης οικονομικής μεταχείρισης.

Την ίδια στιγμή, από την προηγούμενη εβδομάδα, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι του καναλιού (σε εκπομπές και ειδήσεις) έχουν υπογράψει τις νέες ατομικές τους συμβάσεις, με περικοπές που σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν το 20%.

Μιλάμε για Megaλεία!

ΠΗΓΗ mediablog

Επιστολη Νταουντάκη πρός Γκίκα: Αφήνετε ακάλυπτους τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

Με επιστολη, που δημοσιοποιήθηκε στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ, η Νανά Νταουντάκη καταγγέλει την διαδικασία που ακολουθήθηκε απο την τωρινή προεδρεύουσα Μαρία Γκίκα (της ΚΕΔ) με αποτέλεσμα να μήν ανταποκριθεί το Σωματείο στην έκκληση των συναδέλφων να τους καλύψει με κήρυξη στάσης εργασίας. Κι αυτό παρά την αντίθετη θέση των περισσότερων μελών του ΔΣ. Η επιστολή κατατέθηκε αργά το βράδυ- μετά απο πολύωρες προσπάθειες της Ν.Νταουντάκη να πείσει την Μ.Γκίκα να μήν κάνει κατάχρηση της θέσης της τιμωρώντας τους συναδέλφους της ΕΡΤ όπου και ή ίδια εργάζεται!! Παρόμοια μεθόδευση είχε προηγηθεί και κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της επιστολής

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Ώρα: 21:37

Προς την Προεδρεύουσα
του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ
κ. Μαρία Γκίκα
Κοινοποίηση: Μέλη Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ
Εκπροσώπους εργαζόμενων στην ΕΡΤ Α.Ε.

Κυρία Συνάδελφε,
Μετά από ολοήμερη παρουσία στην ΕΣΗΕΑ και αγωνιώδη προσπάθεια να ανταποκριθώ στο σοβαρό πρόβλημα και στις ανάγκες των συναδέλφων της ΕΡΤ διαπιστώνω με λύπη μου και ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση ότι εσείς και η Παράταξή σας χρησιμοποιείτε τη θέση του Προεδρεύοντος σε βάρος των συμφερόντων του Σωματείου και των συναδέλφων μας.
Παρέμεινα ως αυτή την ώρα στην ΕΣΗΕΑ προκειμένου να καταφέρω να σας πείσω ότι ως Προεδρεύουσα (γιατί ακόμη είστε Προεδρεύουσα τουλάχιστον ως αύριο που έχετε συγκαλέσει συμβούλιο με θέμα τη συγκρότηση και μόνο προεδρείου) οφείλετε να διακινήσετε, με μια δια περιφοράς απόφαση του Δ.Σ., το αίτημα της Συνέλευσης των εργαζομένων στην ΕΡΤ που ζητούν στάση εργασίας αύριο με κάλυψη του Σωματείου τους.
Προσωπική μου θέση ήταν ότι οφείλουμε να ανταποκριθούμε άλλωστε και οι δικές μου προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιελάμβαναν και τις απεργιακές κινητοποιήσεις.
Προσφέρθηκα μάλιστα να βοηθήσω και με τη συμφωνία σας, τηλεφώνησα σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., εκτός από εσάς και τον κ. Δ. Τσαλαπάτη για να τους ρωτήσω αν συμφωνούν. Τα οκτώ μέλη του Συμβουλίου (Αγγέλης, Αντωνιάδου, Κανέλλης, Νταβανέλλος, Ράμμος, Τρίμης και Φιλιππάκης) συμφώνησαν ανεπιφύλακτα ενώ ο κ. Κυρίτσης μου είπε ότι συμφωνεί υπό τον όρο ότι θα είναι νόμιμη. Όταν του είπα ότι οι συνδικαλιστές δεν είναι νομικοί αλλά αποφασίζουν αν συμφωνούν ή όχι επέμεινε ότι αυτή είναι η απάντησή του.
Σας ενημέρωσα για αυτό και ρώτησα τη θέση της παράταξής σας. Με μεγάλη δυσκολία μου απαντήσατε ότι είναι γνωστό ότι ζητάτε νόμιμες διαδικασίες. Σας επεσήμανα ότι όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι υπέρ της στάσης εργασίας, και επομένως δεν έχετε δικαίωμα να επιβάλλετε τη δική σας άποψη. Άλλωστε, όπως μου είπατε, «θα κηρύξει στάση εργασίας η ΠΟΕΣΥ».
Μέχρι στιγμής απ’ όσο γνωρίζω η ΠΟΕΣΥ, η οποία έχει δεχτεί πιέσεις από πολλούς συναδέλφους να καλύψει το κενό της ΕΣΗΕΑ, θα αποφασίσει για αυτό το θέμα αύριο το πρωί και είμαι σίγουρη ότι θα κάνει το καλύτερο για τους συναδέλφους.
Παραμένει όμως ένα σημαντικό θέμα ουσίας, ότι καταδικάσατε εσείς και η παράταξή σας την ΕΣΗΕΑ να αφήσει ακάλυπτους τους συναδέλφους της ΕΡΤ, όπως και του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όχι μόνο με τη στάση σας αυτή τη στιγμή αλλά και με τα προσκόμματα και τα επεισόδια που δημιουργήσατε κατά τη συνεδρίαση, εμποδίζοντας να ληφθεί απόφαση, κάτι που απαιτούσαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να πάνε με θέσεις του σωματείου και όχι προσωπικές θέσεις κάθε μέλους στην συνέλευση της ΕΡΤ. Με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι ουδείς από τα μέλη του Δ.Σ. πρότεινε να μην πάμε στη συνέλευση, το αντίθετο.

Συναδελφικά

Νανά Νταουντάκη

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ "CHANNEL 9"

Πέντε, παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις δημοσιογράφων στό «CHANNEL 9», μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, ήρθαν να προστεθούν στο κύμα των απολύσεων, που έχει ξεσπάσει σε όλα τα ΜΜΕ.

Με το πρόσχημα των δήθεν "οικονομικοτεχνικών" λόγων προσπαθούν με τις απολύσεις να ενσπείρουν ανάμεσα στους εργαζόμενους κλίμα φόβου και ανασφάλειας, ώστε να γίνει πιο εύκολα δυνατή η επιβολή ενός εργασιακού μεσαίωνα, με την κατάργηση των ΣΣΕ, τη συρρίκνωση στο ελάχιστο του προσωπικού και στην αναπόφευκτη εντατικοποίηση της εργασίας του, τη μείωση των αποδοχών και την καθιέρωση ευέλικτων μορφών εργασίας και αντίστοιχης αμοιβής.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε αγωνιστικό ή άλλο μέσο, που έχει στη διάθεσή του και δεν θα επιτρέψει οι συντάκτες να γίνουν από την εργοδοσία θυσία στο βωμό του κέρδους, τονίζοντας ότι: Το δικαίωμά στην εργασία και τη δίκαιη αμοιβή της είναι αναφαίρετο.

Χώρος ασκήσεων

τουΤο τέλος μιας εποχής συχνά φτάνει χωρίς τυμπανοκρουσίες, σχεδόν αθόρυβα, αν και όσοι διαθέτουν κάπως οξυμμένη ευαισθησία διαισθάνονται τις ρήξεις που συντελούνται υπογείως, προάγγελο των σεισμών που έρχονται.
ΧΩΡΙΣ τυμπανοκρουσίες, λοιπόν, σαν απλοί μεταφορείς τεχνογνωσίας, πιάνουν δουλειά οι «τοποτηρητές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που «θα βάλουν τάξη στην ελληνική οικονομία» συντονίζοντας την «τεχνική βοήθεια», για να φέρουν -όπως δηλώνουν- «ένα σημάδι ελπίδας στους Ελληνες».
ΜΕ την πλήρη συναίνεση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς δεν παραλείπουν να μας υπενθυμίζουν ότι για τη σύσταση της ειδικής «Ομάδας Δράσης» (task force, κατά πώς θα ήθελε και η υπουργός Παιδείας) συμφώνησαν τόσο ο Ζοζέ Μπαρόζο όσο και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ολα αυτά που μας έλεγαν οι «ξένοι φίλοι μας» και λέγαμε όσοι δεν κρυβόμασταν πίσω από το δάχτυλό μας, για περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας, γίνονται πράξη.

Απολύθηκαν απο τη Sportday γιατί είπαν ΟΧΙ στην εργοδοσία για μείωση των αποδοχών τους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει την αυθαιρεσία της εργοδοσίας που συμβαδίζει με την πλήρη ανατροπή από την κυβέρνηση εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων.


Πρόσφατη, αλλά δυστυχώς όχι έσχατη περίπτωση, η απόλυση των συναδέλφων Κων/νου Σαλάπα και Αρετής Μαυρομάτη από την εφημερίδα «SPORTDAY» επειδή αρνήθηκαν να υποκύψουν στην παράνομη αξίωση της εργοδοσίας της μείωσης των αποδοχών τους.


Οι απολύσεις αυτές δεν γίνονται μόνο κατά παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων αλλά και επιφέρουν πρόσθετο πλήγμα στην ενημέρωση αφού αποσκοπούν στην χειραγώγησή της από τους εργοδότες με το κλίμα φόβου και ανασφάλειας που καλλιεργούν.


Στην προκειμένη όμως περίπτωση η εργοδοσία προχώρησε ακόμα περισσότερο. Κατάθεσε μήνυση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση του φερομένου ως μετόχου και οικονομικού διευθυντή και αγωγή, με την οποία ζητείται να υποχρεωθούν οι συνάδελφοι να καταβάλλουν 300.000 ευρώ για προσβολή δήθεν της προσωπικότητας του.


Και όλα αυτά γιατί οι συνάδελφοι κατήγγειλαν την όλη μεθόδευση της «οικειοθελούς» υπογραφής της μειώσεως των αποδοχών.


Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ζητεί να ανακληθούν αμέσως οι απολύσεις των συναδέλφων. Να παύσει κάθε δίωξη των απολυθέντων συναδέλφων και να σταματήσει η εκβιαστική τακτική της σύναψης ατομικών συμβάσεων.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13 Σεπ 2011

24ωρη απεργία στον τηλεοπτικό σταθμό Alter

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι-μέλη μας, κατ’ επανάληψη έχουμε διαμαρτυρηθεί για την παράνομη, αντισυμβατική και παρατεταμένη ασυνέπεια του τηλεοπτικού σταθμού «ALTER». Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και τις διαμαρτυρίες των μελών και των Ενώσεών μας, εξακολουθεί ο τηλεοπτικός σταθμός να αρνείται την πλήρη εξόφληση των αποδοχών μας από τον Ιανουάριο του 2011 έως και σήμερα, συνεχίζοντας να οφείλει μισθούς πέντε (5) μηνών.

Η Ένωσή μας είναι υποχρεωμένη να προασπίσει τα γενικότερα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της, οι θέσεις εργασίας των οποίων απειλούνται από την παρατεταμένη αφερεγγυότητα και τη μη τήρηση των ΣΣΕ από την πλευρά του «ALTER».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξαιτίας της παράνομης, αντεργατικής και κατάφωρα καταχρηστικής συμπεριφοράς του τηλεοπτικού σταθμού, κηρύσσει 24ωρη απεργία των δημοσιογράφων, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης των εργαζομένων στο «ALTER», από τις 6.00 το πρωί της Δευτέρας, 5 Σεπτεμβρίου έως τις 6.00 το πρωί της Τρίτης, 6 Σεπτεμβρίου 2011, ζητώντας την άμεση εξόφληση των οφειλομένων και την τακτική καταβολή των αποδοχών τους.

SportDay: Και τους απέλυσαν και τους ζητάνε 300.000 ευρώ για δυσφήμιση!

Νέα “ήθη” στις επιχειρήσεις Τύπου: Η ιδιοκτησία της SportDay πρώτα απέλυσε κόσμο, μετά κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις, με την εκβιαστική μέθοδο των ατομικών υπογραφών ”εθελοντικής” μείωσης των μισθών κατά 40%, και στη συνέχεια έδιωξε όσους δεν υπέκυψαν.
Δύο από τους πρόσφατα απολύμενους, η Αρετή Μαυρομμάτη και ο Κώστας Σαλάπας, απευθύνθηκαν με επιστολή τους στους συναδέλφους τους περιγράφοντας πως βιώσαν τους εκβιασμούς από συγκεκριμένα πρόσωπα της εταιρείας που εκδίδει την SportDay και πως τελικά πετάχτηκαν στο δρόμο διότι δεν συμμορφώθηκαν προς «τας υποδείξεις»…

Η εταιρεία προχθές κατέθεσε αγωγή σε βάρος τους διότι εθίγη -λέει- η προσωπικότητα ενός μετόχου και στελέχους της, και για το λόγο αυτό ζητούν από τους απολυμένους “την εύλογη χρηματική αποζημίωση των 300.000 ευρώ από τον καθένα” και αν δεν τους δώσουν τα λεφτά, να πάνε φυλακή για ένα χρόνο!

Διαβάστε την επιστολή των δύο εργαζομένων εδώ.

ΠΗΓΗ zoornalistas

12 Σεπ 2011

Ο ...δολοφονος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος

Μιας και τα μυστικά κονδύλια τα κατάπιε το χρονοντούλαπο, ας ασχοληθώ με τις φανερές οφειλές. Ο σχετικός κατάλογος δημοσιεύθηκε προχθές στην «Ελευθεροτυπία» και από εκεί αλίευσα τα ποσά που οφείλουν η Κλέβερ Ελλάς ΕΠΕ (43.962.188 ευρώ), το Νέο Κανάλι Ραδιοτηλεοπτική Α.Ε. (38.488.325 ευρώ), ο Ευρωπαϊκός Τύπος Α.Ε. (36.355.329 ευρώ) και η Τέταρτη Εξουσία Α.Ε. (17.555.222 ευρώ). Σύνολον πακέτου (και δεν βάζω άλλες μικρότερες εταιρείες) 136.361.064 ευρώ, με κοινή παρουσία σε όλες τους εκείνη του Μιχάλη Ανδρουλιδάκη. Ο τελευταίος συνεχίζει με την «Εξέδρα» εν μέσω δυσκολιών και εμποδίων, καθώς πήρε εικοσαήμερη παράταση για να ρυθμίσει τις υποθέσεις του με την Επιθεώρηση Εργασίας. Παρεμπιπτόντως, στους μεγαλοοφειλέτες περιλαμβάνεται και η αλήστου μνήμης «ΡΑ-ΤΑ-ΤΑ ΑΕΒΕ» (33.157.226 ευρώ) που εξέδιδε την «Καλημέρα»…

-Μέσα & media / Χρ. Ξανθάκης / Κυριακάτικη Eλευθεροτυπία

Ερευνα για τις αμοιβές δημοσιογράφων απ' τον ΟΠΑΠΕρευνα για την υπόθεση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ που λαμβάνουν αμοιβή από τον ΟΠΑΠ για υπηρεσίες που έχουν σχέση με το Στοίχημα -θέμα που αποκάλυψε τον Ιούλιο η «Ελευθεροτυπία»- διενεργεί ο αρμόδιος γενικός διευθυντής της ΔΟΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ.


Στο δημοσίευμα της «Ε» με τίτλο «Δημοσιογραφία στην υπηρεσία του τζόγου» αναφέρονται και εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Οπως έγινε γνωστό, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. ενημερώθηκε για το άρθρο της Αριστέας Μπουγάτσου στην «Ελευθεροτυπία» (26/7/2011) με τίτλο «Δημοσιογραφία στην υπηρεσία του τζόγου», στο οποίο αναφέρονται και εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, και έχει ήδη ξεκινήσει η επιβαλλόμενη διαδικασία, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, όπως τους διαβεβαίωσε ο αρμόδιος γενικός διευθυντής της ΔΟΥ, όπου υπάγεται η επιχείρηση.
Παράλληλα το Δ.Σ. αποφάσισε να υποβληθεί μήνυση για τις ζημίες που υπέστη η ΕΡΤ Α.Ε. σε τεχνικό εξοπλισμό, κατά τη διεξαγωγή του τελικού ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ-Ατρόμητος Αθηνών στο ΟΑΚΑ, από οπαδούς των δύο ομάδων στις 30/5/2011.
Ταυτόχρονα, εξουσιοδοτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος να ξεκινήσει άμεσα τις συζητήσεις με τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ως προς τα θέματα της τιμολόγησης των Pool και τη συμμετοχή τους, ως κοινωνική προσφορά, στο πρόγραμμα του Πρίσμα+.
Επιπλέον το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε., μεταξύ άλλων, ενέκρινε: την εξάμηνη παράταση (1/2/2011-31/7/2011) της συνεργασίας με εταιρεία επεξεργασίας αθλητικών πληροφοριών για τη στατιστική κάλυψη με οπτικοποιημένο υλικό διαφόρων αθλητικών αγώνων, την προμήθεια δεκαπέντε (15) καμερών για στούντιο της ΕΡΤ, την κατακύρωση ανοιχτού διαγωνισμού (Νο 1430/10) για την ανάδειξη φορέα παροχής υπηρεσιών μέσων τηλεοπτικής παραγωγής (μονάδων αναλογικού μοντάζ Α/Β ROLL και συστημάτων ψηφιακού μοντάζ μη γραμμικής επεξεργασίας) και την εξάμηνη παράταση συμβάσεων ενοικίασης μονοκαμερών, μέχρι τη διενέργεια και το αποτέλεσμα ανοιχτού διαγωνισμού.
Ακόμη ενέκρινε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων ανοιχτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ Α.Ε. και μέχρι τη διενέργεια του νέου διαγωνισμού παρατείνεται το υφιστάμενο ασφαλιστικό συμβόλαιο με εταιρεία για χρονική περίοδο τριών μηνών (1/9/2011-30/11/2011), με τους ίδιους όρους και καλύψεις.
Τέλος, αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής που θα ασχοληθεί με το θέμα της μετάδοσης στιγμιοτύπων από αθλητικούς αγώνες, έπειτα και από σχετική επιστολή της Forthnet Group και ενέκρινε τη συνεργασία της ΕΡΤ με τη συνδρομητική πλατφόρμα της Hellas Online για την αναμετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων της δημόσιας τηλεόρασης.

πηγή:ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Ατιμωρησία των υπουργών και Βενιζέλος

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΤΣΗ

Η Ελλάδα υποφέρει από τον τρόπο που λειτουργούν η δημόσια διοίκηση και η Δικαιοσύνη, γι' αυτό και «έχει απόλυτη ανάγκη τη ριζοσπαστική αναθεώρηση του Συντάγματος».

Τάδη έφη «μετά λόγου γνώσεως», σε νέο φιλιππικό του κατά των δημοσίων υπαλλήλων, την Παρασκευή στη Βουλή και σε οξύτατους διαξιφισμούς με τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν του χαρίζεται, και καλά κάνει, ο όλο και πιο ασυγκράτητος Ανδρέας Λοβέρδος (όπως πάει, θα ξεπεράσει σε αμετροέπεια και γενιτσαρικό μένος κατά της Αριστεράς τον Θ. Πάγκαλο).


Ούτε μία λέξη αυτοκριτικής, παρ' ότι πια αποτελεί κοινό τόπο ότι τα δύο κόμματα εξουσίας, με το «πράσινο» και το «γαλάζιο» κράτος εναλλάξ και τις πελατειακές σχέσεις κοινή πολιτική πρακτική τους, κατέστησαν μεταπολιτευτικά υπερτροφική και πλαδαρή τη διοικητική μηχανή και γάγγραινα τη γραφειοκρατία -τόσο, που θέλει θράσος απύθμενο να ζητούν τώρα και τα ρέστα...


Ούτε ένας νυγμός, έστω, του (και) συνταγματολόγου υπουργού Υγείας για το εξαχρειωμένο πολιτικό σύστημα, το διάχυτο αυταρχισμό, τη θεσμική παραλυσία και το διεφθαρμένο και ανίκανο πολιτικό προσωπικό. Σαν να συμμερίζεται τον αυτάρεσκης γελοιότητας ισχυρισμό τού τέως αρχηγού του Ευάγγ. Βενιζέλου, επίσης συνταγματολόγου, ότι «το κοινοβουλευτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι το πιο απλό και λειτουργικό της Ευρώπης»!


Σίγουρα, πάντως, όταν ο Α. Λοβέρδος ιεραρχεί έτσι τους στόχους μιας «ριζοσπαστικής»(;) αναθεώρησης του Συντάγματος απέχει πολύ από τον προβληματισμό τού (και συνταγματολόγου) αείμνηστου Δημήτρη Τσάτσου, ο οποίος το 2006, όταν η κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή άρχιζε την επιχείρηση συνταγματικής αλλαγής με το άδοξο τέλος, έθετε ως αφετηρία για την αναθεώρηση μία καίρια διαπίστωση: Οτι «το κύριο πρόβλημα είναι η συνεχώς αυξανόμενη αναξιοπιστία της πολιτικής ως λειτουργίας της δημοκρατικής πολιτείας».


Μίλησε ακροθιγώς και για την «επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος» ο μπαρουτοκαπνισμένος Γ. Παπανδρέου, το Σαββατόβραδο στο περικυκλωμένο από χιλιάδες οργισμένους διαδηλωτές «Βελλίδειο» της αστυνομοκρατούμενης Θεσσαλονίκης (αναγκαία η παρένθεση: Εχει δίκιο ο δήμαρχος Γ. Μπουτάρης να προβληματίζεται ότι πρέπει να τεθεί τέλος οριστικό στην κατ' ευφημισμόν ΔΕΘ, που από γιορτή μετετράπη σε πληγή της πόλης, αφού ούτε εμπορική έκθεση είναι πια ούτε ως, πολυδάπανη έστω, επικοινωνιακή φιέστα των πολιτικών αρχηγών μπορεί πλέον να λειτουργήσει).


Ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνησή του άνοιξε το δρόμο της αναθεώρησης, έθεσε ως έναν από τους κύριους στόχους της την αποκατάσταση της ευνομίας και της ισονομίας και την αποτελεσματική καταπολέμηση της πολιτικής διαφθοράς.


Δεν αληθεύει, βέβαια, ο ισχυρισμός (και δεν είναι η μόνη ανακρίβεια οφειλόμενη στη θολούρα από τα χημικά της ΕΛ.ΑΣ., αφού στη ρωμαλέα Ελλάδα, όπως την παρουσίασε στη γραπτή ομιλία του ο πρωθυπουργός μας, μοναδικός κάτοικος είναι ο ίδιος...). Η Ν.Δ. συνέστησε ήδη ειδική επιτροπή που δημοσιοποίησε προς διαβούλευση 31 προτάσεις της για την αναθεώρηση. Και μάλλον έχει δίκιο ο πρόεδρος της επιτροπής και αντιπρόεδρος του κόμματος Δ. Αβραμόπουλος, όταν γράφει («Καθημερινή», 14.8.11): «Πήραμε την πρωτουβουλία και αναδείξαμε την αναθεώρηση του Συντάγματος σε κορυφαία εθνική προτεραιότητα...».


Αν στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει αντίστοιχη προεργασία, παρ' ότι είναι πολύ πιθανή η προσφυγή σύντομα στις κάλπες για την αναθεωρητική Βουλή, δεν οφείλεται μόνο στην ολιγωρία μιας κυβέρνησης παραπαίουσας από εγγενή ανικανότητα και το άγχος αν θα πάρουμε την έκτη δόση και με πόσα ακόμη επαχθή μέτρα θα γονατίσει τα συνήθη υποζύγια.


Οφείλεται και στην αξίωση του πολυπράγμονος Ευάγγ. Βενιζέλου να έχει -ως κατ' εξοχήν ειδήμων- την εποπτεία της αναθεωρητικής διαδικασίας, ενώ αδυνατεί για το επόμενο δίμηνο, αφού ως υπεύθυνος για τα οικονομικά είναι οικειοθελώς επιφορτισμένος να βγάζει καθημερινά τα κάστανα από τη φωτιά...


Είτε γίνει δεκτή η αξίωση αυτή (και υπάρχουν πολλές εσωκομματικές αντιδράσεις) είτε όχι, περί τη συνταγματική αναθεώρηση πιθανολογείται ότι θα εκδηλωθεί η νέα σύγκρουση Γ. Παπανδρέου και Ευάγγ. Βενιζέλου. Διότι έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε καίρια θέματα όπως -ενδεικτικά:


*Η άμεση εκλογή, από το λαό, του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία υποστηρίζει τώρα ο πρωθυπουργός όχι τόσο γιατί τον έπεισε ο συνταγματολόγος Γ. Σωτηρέλης και είναι σημείο συναίνεσης με τη Ν.Δ., όσο γιατί τον άκρατο πρωθυπουργοκεντρισμό, που χρειάζεται θεσμικό αντίβαρο, τον θεσμοθέτησε (1986) ο... πατέρας του, Ανδρέας... Και


*Πάνω από όλα η προκλητική εμμονή του Ευάγγ. Βενιζέλου που τροποποίησε το 2001 επί τα χείρω (Μιχ. Σταθόπουλος) το διαβόητο άρθρο 86 να μένουν ασύδοτοι οι υπουργοί («ανήθικο προνόμιο», κατά το συνταγματολόγο Ν. Αλιβιζάτο) στο ποινικό απυρόβλητο -γι' αυτό και κανείς τους δεν κάθεται στο σκαμνί, παρά την καθολική κατακραυγή...


Συμφωνώντας απόλυτα με το φίλο συνταγματολόγο Αντ. Μανιτάκη, ότι «μία αναθεώρηση χρειάζεται το άρθρο 86: την κατάργησή του», θεωρώ αναγκαία, συμπερασματικά, μια γενικότερη επισήμανση:


Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι πολύ σημαντική υπόθεση για να την εμπιστευτούμε στους πολιτικούς και τους συνταγματολόγους και δεν μπορεί να γίνεται (όπως έως τώρα) ερήμην της κοινωνίας, αν στόχος της είναι να την υπηρετήσει με τη θεσμική βελτίωση της ταλαίπωρης δημοκρατίας.