23 Ιαν 2012

Το πλήρες κείμενο των προτάσεων Κουρή προς τους εργαζόμενους του Alter


Α. Σκοπός- Στρατηγική.

Σκοπός της παρούσας πρότασης, που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής, είναι η εξεύρεση βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λύσης αναφορικά με τη διευθέτηση των οφειλών της Εταιρείας προς τους εργαζομένους της, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και την επαναλειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού. Η υποβολή της παρούσας πρότασης, λαμβάνει ως δεδομένα τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ομάδας πιστωτών στην οποία απευθύνεται, τα οποία δικαιολογούν αφενός μεν την κατά προτεραιότητα υποβολή πρότασης στους εργαζομένους της επιχείρησης (σε σχέση με τις προτάσεις που θα απευθυνθούν στις υπόλοιπες ομάδες πιστωτών), αφετέρου την υποβολή σε αυτούς, πρότασης με κατά πολύ ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναμένεται να προταθούν στους λοιπούς πιστωτές της Εταιρείας.

Η παρούσα πρόταση συνιστά έναρξη διαπραγμάτευσης, επί της οποίας παρακαλείστε να καταθέσετε εγγράφως τυχόν αντιπρότασή σας έως την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012.

Β. Νέα Δεδομένα υπό τα οποία τελεί η παρούσα πρόταση.

Διευκρινίζεται ότι αρχική πρόθεση της Εταιρείας ήταν η εξυγίανσή της να συνοδεύεται από πλήρη καταβολή των οφειλών δεδουλευμένων προς τους εργαζομένους της, χωρίς καμία απολύτως απομείωση (“haircut”). Παρά ταύτα, η επιπλέον των τριών μηνών διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού, που είχε ως συνέπειες την διακοπή εισροής έστω και ελάχιστου εσόδου για την Εταιρεία και την αποδυνάμωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος γύρω από την Εταιρεία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, η μόνη επιχειρηματική πρόταση ενδιαφερομένου επενδυτή, που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, δεν καλύπτει το σύνολο των ανωτέρω οφειλών, καθιστά την παρούσα, την καλύτερη δυνατή πρόταση, στη βάση της οποίας μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμη επαναλειτουργία της Εταιρείας.

Γ. Διευκρινιστική προϋπόθεση.

Οιαδήποτε χρηματική καταβολή προβλέπεται στο παρόν σχέδιο, είτε «εφάπαξ» είτε τμηματικά (ως προς την έναρξή της) τοποθετείται χρονικά ταυτόχρονα με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Δ. Γενικές παρατηρήσεις

Δ-1) Υπολογισμός Οφειλών Μισθοδοσίας

Ο υπολογισμός αυτός γίνεται για το χρονικό διάστημα μέχρι και την 31/12/2011 και περιλαμβάνει το δώρο Χριστουγέννων 2011. Ο υποψήφιος επενδυτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μεταγενέστερο της 31/12/2011 διάστημα. Άρα η επιτάχυνση στην εξεύρεση τελικής λύσης είναι προς το συμφέρον και της εταιρίας και των Εργαζομένων.

Δ-2) Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν περιλαμβάνονται υπερωρίες ή ημέρες κανονικής άδειας των οποίων δεν έχει γίνει χρήση.

Δεν θα γίνει καμία αφαίρεση ημερομισθίων για τις ημέρες απεργίας των Εργαζομένων.

Δ-3) Στην παρούσα πρόταση δεν έχει γίνει καμία αφαίρεση ποσών από τα δεδουλευμένα εργαζομένων, οι οποίοι, κατά την περίοδο επίσχεσης εργασίας, ανέλαβαν εργασία σε άλλες επιχειρήσεις και αποκόμιζαν εισόδημα από την εργασία τους αυτή (ήτοι, μη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 656 Α.Κ. ως προς το δικαίωμα του εργοδότη να αφαιρέσει από τις αποδοχές υπερημερίας, την ωφέλεια του εργαζομένου από την παροχή της εργασίας του αλλού).

Δ-4) Οι αποζημιώσεις υπολογίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δ-5) Με δεδομένο ότι ο σταθμός δεν λειτούργησε για διάστημα πλέον των τριών μηνών, έχουν συσσωρευτεί μισθοδοτικές υποχρεώσεις χωρίς αντίστοιχη εισροή έστω και ελαχίστων εσόδων. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα πραγματικό γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμούς στον υποψήφιο επενδυτή.

Δ-6) Για το μεταβατικό διάστημα από 1/1/2012 έως την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, προτείνεται, για όσους εργαζομένους συναινούν στην παρακάτω πρόταση, η επαναλειτουργία του Σταθμού με την επάνοδο των εργαζομένων που το επιθυμούν στην εργασία τους, υπό το κάτωθι καθεστώς: Κατά το ως άνω μεταβατικό χρονικό διάστημα, οποιαδήποτε έσοδα από διαφήμιση προκύψουν για το Σταθμό, θα καταβάλλονται στο σύνολό τους, στους εργαζομένους που θα εργάζονται για τη λειτουργία της επιχείρησης κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, ύστερα από αφαίρεση απολύτως απαραίτητων δαπανών κάλυψης λειτουργικών αναγκών (π.χ. λογαριασμοί ρεύματος, τηλεφώνου κλπ). Προτείνεται στους εργαζομένους ο σχηματισμός εργασιακής επιτροπής ο οποίος θα ελέγχει την εισροή εσόδου κατά το παραπάνω μεταβατικό χρονικό διάστημα, ώστε να πιστοποιείται το ύψος του εσόδου αυτού και η απόδοση του στους εργαζομένους που θα εργάζονται για τη λειτουργία της Εταιρείας. Η υποβολή της παραπάνω πρότασης «κάλυψης» της μεταβατικής περιόδου, γίνεται προς το σκοπό να αντληθεί άμεσα εισόδημα για τους εργαζομένους, σε μία περίοδο η οποία δεν καλύπτεται από την πρόταση του υποψήφιου επενδυτή. Η αποδοχή ή μη της πρότασης αυτής (για την μεταβατική περίοδο) είναι ανεξάρτητο ζήτημα και δεν επηρεάζει την υποβαλλόμενη πρόταση ως προς τα λοιπά σημεία της.

Ε. Προτεινόμενα μέτρα

Ε-1) Αποχώρηση συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων

Από τους 669 εργαζομένους, μισθωτούς και συμβασιούχους, θα αποχωρήσουν οι 284.

Ε-2) Οι αποζημιώσεις θα υπολογιστούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Για 20 όμως υψηλόμισθους Εργαζομένους, ο υποψήφιος επενδυτής θέτει θέμα κατ’ ιδίαν διαπραγμάτευσης.

Ε-3) Οι Εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν θα χρειαστεί να αποδεχτούν ένα haircut 30% στις αποδοχές που τους οφείλονται (δεδουλευμένα). Το υπόλοιπο 70% θα τους καταβληθεί αμέσως με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης.

Ε-4) Οι αποζημιώσεις των Αποχωρούντων (οι οποίες θα είναι πλήρεις, χωρίς καμία απομείωση) θα καταβληθούν σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα του ΠΙΝΑΚΑ 4:

i) 1/5 με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

ii) 1/5 σε τρεις μήνες από την προηγούμενη ημεροχρονολογία

iii) 1/5 σε έξι μήνες

iv) 1/5 σε εννέα μήνες

v) 1/5 σε δώδεκα μήνες.

Ε-5) Εργαζόμενοι που έχουν ήδη αποχωρήσει ή παραιτηθεί.

Τα τυχόν οφειλόμενα ποσά μισθοδοσίας σε πρόσωπα της κατηγορίας αυτής θα υποστούν haircut 90%. Το υπόλοιπο ποσό θα τους καταβληθεί με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης

Ε-6) Εργαζόμενοι που παραμένουν.

Οι Εργαζόμενοι που θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρία, θα πρέπει να αποδεχτούν haircut των οφειλομένων αποδοχών τους κατά 60%. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό θα τους καταβληθεί σε 5 ισόποσες δόσεις, η πρώτη των οποίων προσδιορίζεται χρονικά κατά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης και οι επόμενες τέσσερις ανά έξι μήνες η κάθε μία.

Ε-7) Μισθολόγιο των 385 Εργαζομένων.

Για τους 385 εργαζομένους που παραμένουν, προβλέπονται τα εξής:

1. Mικτός μισθός μέχρι 1.500 ευρώ δεν υπόκειται σε καμία μείωση και παραμένει ως έχει.

2. Μικτός μισθός μέχρι 2.000 ευρώ υπόκειται σε μείωση 10% για το πέραν των 1.500 ευρώ τμήμα του

3. Μικτός μισθός μέχρι 3.000 ευρώ, υπόκειται σε μείωση 10% για το μέρος του μισθού ανάμεσα στα 1.500 και τα 2.000 Ευρώ και μείωση 20% για το μέρος του μισθού που υπερβαίνει τα 2.000 Ευρώ.

4. Για εργαζομένους των οποίων ο μικτός μισθός υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ο υποψήφιος επενδυτής θα διαπραγματευτεί απευθείας με τον καθένα εξ αυτών.

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι αριθμητικές κατηγορίες των εργαζομένων που θα παραμείνουν και στους οποίους αφορούν οι ανωτέρω προβλέψεις :

Εργαζόμενοι με μικτό μισθό έως 1.500 ευρώ 117

Εργαζόμενοι με μικτό μισθό από 1.501 -2.000 ευρώ 151

Εργαζόμενοι με μικτό μισθό από 2.001 – 3.000 ευρώ 81

Εργαζόμενοι με μικτό μισθό άνω των 3.000 ευρώ 36

ΣΥΝΟΛΟ 385

Επισημαίνεται ότι οι μειώσεις αυτές υπολείπονται κατά πολύ του μέσου όρου μειώσεων που έχουν επιβληθεί στις επιχειρήσεις ΜΜΕ κατά την τελευταία διετία.

Η μισθοδοσία θα γίνεται κανονικά με τακτική καταβολή στο τέλος κάθε μήνα.

Ε-8) Εγγύηση απασχόλησης

Για τους Εργαζομένους που θα παραμείνουν, η εταιρία παρέχει εγγύηση 12μηνης κατ’ ελάχιστο όριο απασχόλησης. Εάν στη συνέχεια οποιοσδήποτε Εργαζόμενος απολυθεί χωρίς σπουδαίο λόγο, τότε θα δικαιούται το ποσό της μισθοδοσίας που του οφείλεται σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, τις αποδοχές του υπολοίπου της 12μηνης περιόδου εγγύησης της απασχόλησής του και τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς