4 Ιουλ 2013

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ- βιάζεται ο Καψής, απορρίπτουν οι εργαζόμενοι..


 ΤΟ Ν.Σ δεν αφορά το μεταβατικό σχήμα αλλά τη ΝΕΡΙΤ(Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία Internet Τηλεόραση), το νέο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ο οποίος θα ανήκει στο δημόσιο τομέα και θα τελεί υπό την εποπτεία του κράτους. Σύμφωνα μ΄αυτά που προβλέπονται στο ν.σ.:
---Θα έχει οικονομική αυτοτέλεια και θα αποτελεί ενιαίο φορέα όπου θα ενταχθούν τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί σταθμοί, διαδικτυακοί ιστότοποι και λοιπές ιδίως πολιτιστικές δραστηριότητες.
---Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής και με συμβάσεις έργου. Κατ' εξαίρεσιν, ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου θα μπορεί να ανατεθεί απευθείας η εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες.  
 
--- Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης σε αυτούς συγκεκριμένου έργου ο προϋπολογισμός της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. θα επιβαρύνεται και από την καταβολή αμοιβής.   Προβλέπονται δε έσοδα από τη θέσπιση υπέρ της νέας εταιρείας ανταποδοτικού τέλους για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση.
       Εν τούτοις, δεν συγκεκριμενοποιείται το είδος και τον αριθμό των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και κατά συνέπεια ούτε ο αριθμός του προσωπικού. Αυτό θα το κάνει σε δεύτερο χρόνο ο υφυπουργός για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση σε συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ.
--- Στην εταιρεία θα υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά μέλη, το οποίο θα καταρτίζει δεκαετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της εταιρείας. Θα είναι επιφορτισμένο με το διορισμό του διευθύνοντα συμβούλου και θα διατυπώνει γνώμη για τον προϋπολογισμό, μεταξύ άλλων. Ο διευθύνων σύμβουλος θα έχει  διευρυμένες αρμοδιότητες και θα διορίζεται από τον εκάστοτε υπουργό αρμόδιο για θέματα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης.

Πιο συγκεκριμένα:

--- Στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. Το στρατηγικό σχέδιο είναι δεκαετές και περιλαμβάνει του γενικούς αναπτυξιακούς στόχους της Εταιρίας, τα αναγκαία μέσα για την επίτευξή τους, το συνολικό κόστος των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και τον τρόπο χρηματοδότησή τους. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζει την ίδρυση νέων τηλεοπτικών, διαδικτυακών ιστοτόπων και ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την κατάργηση των υφισταμένων. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του νέου σταθμού και ιστοτόπου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ειδικότερες προγραμματικές υποχρεώσεις τους.
--- Στο άρθρο 15, που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού και τις αποδοχές προβλέπεται ότι:
1) Η ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ύστερα από σχετική προκήρυξη, τηρώντας αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας. Για το βαθμολογικό καθεστώς του προσωπικού της παρούσης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ.12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012.
2)Κατ' εξαίρεση, η ΝΕΡΙΤ -Α.Ε., ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, μπορεί να αναθέτει απευθείας την εκτέλεση ορισμένου έργου σε δημοσιογράφο, σε επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, λογοτέχνες ή άλλους καλλιτέχνες, με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου. Ο χρόνος εκτέλεσης και οι ειδικότεροι όροι καθορίζονται πάντα με τη σύμβαση.
          Τα θέματα που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις των εργαζομένων της καταργηθείσης ΕΡΤ θα ρυθμιστούν με τροπολογία η οποία αναμένεται να κατατεθεί, αργότερα.
--- Στο άρθρο 8, το οποίο αναφέρεται στο Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ), προβλέπεται ότι η θητεία του είναι εννεαετής και τα μέλη του επτά. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ, τρία από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, δύο διορίζονται για εξαετή θητεία και δύο για τριετή, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση  του οργάνου. Ο πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα μέλη του για τριετή θητεία, που δεν μπορεί να ανανεωθεί. Το ΕΣ εγγυάται την ανεξαρτησία της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. από κάθε μορφή κυβερνητική ή άλλης παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία της σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον και διαμορφώνει τη στρατηγική και αναπτυξιακή της πολιτική. Καταρτίζει δεκαετές στρατηγικό σχέδιο λειτουργίας της Εταιρίας.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται για το κράτος δαπάνη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ από την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., ενώ το ύψος της ετήσιας δαπάνης για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας της εταιρείας (μισθοδοσία προσωπικού, αμοιβή μελών συλλογικών οργάνων, λειτουργικά έξοδα κλπ.), το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., εξαρτάται, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από πραγματικά γεγονότα (διάρθρωση, στελέχωση και εν γένει λειτουργία της εταιρείας) και από την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων.
Το νομοσχέδιο υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, Πολιτισμού Π. Παναγιωτόπουλου, Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη, Εργασίας Γ. Βρούτση, Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδη και Επικρατείας Δ. Σταμάτη.
Ο ΚΑΨΗΣ
Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξή του στο Βήμα fm ο αρμόδιος υφυπουργός Παντελής Καψής δήλωσε ότι η εκπομπή προγράμματος εκ νέου από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση μπορεί να είναι θέμα ωρών, εφόσον υπάρξει συμφωνία με τους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι «από την πλευρά των συμφερόντων των εργαζομένων δεν υπάρχει καλύτερη λύση από αυτή που προτείνει η κυβέρνηση. Δεν έχασε, όμως, την ευκαιρία να εκφράσει το γνωστό μένος του προς τους συνδικαλιστές με την άποψη ότι «η πλειονότητα των υπαλλήλων θέλει να βρεθεί λύση, αλλά εμποδίζεται από τις γνωστές δυσκαμψίες συνδικαλιστικού και πολιτικού χαρακτήρα».

Για το ύψος των αποζημιώσεων των εργαζομένων ο κ. Καψής δήλωσε ότι είναι δίκαιο να λάβουν αποζημίωση ως απολυμένοι, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ, προσθέτοντας ότι προωθείται σχετική τροπολογία στη Βουλή.

 
Όσον αφορά στο προσωπικό που θα στελεχώσει τη νέα δημόσια ραδιοτηλεόραση, ο κ. Καψής  ανέφερε ο αριθμός των υπαλλήλων θα προκύψει από τη μελέτη αναδιοργάνωσης, η οποία θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, αλλά «ασφαλώς θα είναι λιγότεροι (σ.σ. οι εργαζόμενοι) από σήμερα».
Για το οργανόγραμμα του νέου σχήματος είπε ότι «έχει γίνει προεργασία, αλλά χρειάζεται δουλειά», ενώ για το θέμα της μοριοδότησης των εργαζομένων τόνισε ότι θα γίνει «στο πλαίσιο των νόμων και του Συντάγματος».
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Από τη μεριά τους οι εργαζόμενοι, στις συνελεύσεις τους απορρίπτουν τις προτάσεις της κυβέρνησης όπως διατυπώθηκαν από τον κ. Καψή. Και όπως τονίζεται σε ψήφισμα από την χθεσινή συνέλευση των δημοσιογράφων
 «η κυβέρνηση ζητά διέξοδο και εκλογίκευση του παραλόγου γι' αυτό και ζητά τη συναίνεσή μας στον αποκαλούμενο ενδιάμεσο φορέα»

Στην απόφαση που έλαβε ομόφωνα η γενική συνέλευση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ αναφέρεται ότι «στη θέση της άγονης συζήτησης περί "ενδιάμεσου φορέα" πρέπει να ορισθεί ως συνέχεια της λειτουργίας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης η συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ (κεντρικά και περιφερειακά) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζει ρητά η απόφαση του ΣτΕ και συστήνει η EBU».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας μετράει για μάς